BUDETE POTREBOVAŤ

 • Občianský preukaz alebo pas
  + splnomocnenie na vozidlo overené na notárskom úrade alebo mestskom úrade. 
 • Malý a veľký technický preukaz od vozidla
 • Platný doklad o zákonnom poistení
 • Platnú STK a Emisnú kontrolu  
 • V prípade založenia firemného vozidla je založenie možné len s konateľom spoločnosti. Ten musí doložiť aktuálny výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace) a svoj občiansky preukaz.
   

Po vybavení vyššie uvedených formalít a doložení všetkých podkladov s Vami spíšeme záložnú zmluvu o vozidle alebo inom motorovom vozidle, ktoré bude predmetom založenia. Zakladáme si na rýchlosti vybavenia a spísania zmlúv a na maximálnej starostlivosti a precíznosti.

TIP: Ak budete mať servisnú knižku a dva kľúče od vozidla, získate od nás výhodnejšie podmienky založenia.

ÚROKOVÁ SADZBA

 • 1 týždeň - 3%
 • 2 týždeň - 3%
 • 3 týždeň - 3%
 • 4 týždeň - 2%
 • Mesačne = 11% 
 • možnosť vybrať vozidlo už po 1.týždni založenia s 3% úrokom

UZATVORENIE ZMLUVY

Pôžičku na založenie uzatvárame na dobu 1 mesiaca. Založené motorové vozidlo môžete vyplatiť aj skôr pred uplynutím stanovenej lehoty. V prípade, že nie ste schopný zaplatiť celú čiastku za svoj založený automobil, ponúkame Vám možnosť predĺženia trvania záložnej zmluvy. Jediné čo potrebujeme pre úspešné predĺženie zmluvy je zaplatenie poplatku za predchádzajúce 4 týždne a tým sa zmluva automaticky predlžuje na ďalší 1 mesiac.


PODMIENKY ZALOŽENIA

predmet zálohy musí byť vo výlučnom vlasníctve zakladajúcehonemôžu sa na neho viazať iné záložné práva alebo vecné bremená napríklad leasing, úver, blokácia na dopravnom inšpektoráte, blokácia daňovým úradom alebo exekútorom a podobne.Maximálna výška sumy za založenie vozidla je 60% z trhovej hodnoty vozidla.Pri osobnej obhliadke sa cena vozidla môže meniť na základe technického stavu vozidla a úplnosti dokladov.

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Predmetom záložnej zmluvy môžu byť len veci (§ 118 ods. 1 a § 119 ods. 1 Obč. zákonníka), o ktorých záložca (fyzická osoba alebo štatutárny orgán právnickej osoby) vyhlási, že sú jeho výlučným, ničím neobmedzeným vlastníctvom a nie sú predmetom inej záložnej zmluvy.

 2. Záložné právo zabezpečuje pohľadávku záložne spolu s jej príslušenstvom (§ 121 ods. 3 Obč. zákonníka) voči záložcovi alebo voči záložnému dlžníkovi, ak je ním osoba rozdielna od záložcu. Príslušenstvo pohľadávky sa za zmluvné obdobie tvorí na základe počtu pracovných kalendárnych dní v zmluvnom období a príslušnej úrokovej miery.

 3. Presné znenie záložných podmienok uvádzame pri osobnom stretnutí alebo na tel. čísle uvedenom na našej webovej stránke.

 4. Predĺženie záložnej doby je možné len vzájomnou dohodou pred jej uplynutím na návrh záložného dlžníka, ak súčasne je zaplatené zročné príslušenstvo pohľadávky.

 5. Ak záložný dlžník do konca záložnej doby, alebo do doby predĺženej dohodou podľa bodu 3 neobnoví pohľadávku spolu s jej zročným príslušenstvom, príslušenstvo pohľadávky sa zvyšuje o príslušné % denne až do dňa realizácie predaja založenej veci. Deň predaja sa ešte do zvyšovania príslušenstva započítava. Súčasťou záložnej zmluvy je dohoda, s ktorou záložca súhlasí, aby nároky záložne zabezpečené zálohom boli uspokojené priamym predajom predmetu záložnej zmluvy za predpokladu, že záložca neprevezme predmet zálohu najneskôr v deň uvedený v záložnej zmluve.

 6. O tom, či sa určitá vec môže stať predmetom záložnej zmluvy rozhoduje poverený zamestnanec záložne. Na prevzatie veci do zálohu nie je právny nárok. Predmetom záložnej zmluvy nemôžu byť poškodené a nekompletné veci ako aj veci, ktoré nie sú funkčné. Vec, ktorá je v záručnej dobe sa musí odovzdať aj s listinami umožňujúcimi uplatnenie záruky.

 7. Výber veci zo záložne je možný len osobne na OP alebo na splnomocnenie s OP.

 8. Za stratu zmluvy dlžníka a vyhľadanie v evidencii účtujeme 1,50 €.

 9. Uvedené záložné podmienky je možné zmeniť pred uzavretím záložnej zmluvy.